Gebruiksvoorwaarden van de Website

GELIEVE DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE AANDACHTIG TE LEZEN.

Door de website www.must-online.be (of op iedere andere website die raadpleegbaar is op domeinnamen die toebehoren aan de BVBA MUST en van waarop de Internetgebruiker doorverwezen wordt naar de website www.must-online.be ; hierna de «Website ») te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden voor het gebruik van onze Website (hierna de «Gebruiksvoorwaarden»). We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op gelijk welk moment te wijzigen, aan te passen, er delen aan toe te voegen of delen ervan te verwijderen. U dient deze Gebruiksvoorwaarden periodiek na te kijken op wijzigingen om aldus kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Door deze Website te gebruiken nadat we veranderingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aangebracht hebben, gaat u met deze wijzigingen akkoord, ongeacht of u deze al dan niet nagekeken heeft. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze Website dan niet te gebruiken.

1. Beperkingen op gebruik van de inhoud van de Website

Tenzij anders vermeld, staan wij voor deze Website en voor het materiaal dat erop voorzien wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang, gebruik en weergave toe voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik, vooropgesteld dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Website bevat informatie, foto’s, tekst, grafieken, muziek, geluid, creatieve suggesties, berichten, commentaar, ideeën, nota’s, artikels en ander materiaal (hierna collectief de «Inhoud» genoemd) die beschermd is/zijn door intellectuele en/of andere eigendomsrechten. Alle Inhoud wordt beschermd door de toepasselijke wetten op het auteursrecht en wij hebben een auteursrecht op de selectie, de coördinatie, de schikking en de verbetering van dergelijke Inhoud. Zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag U de gehele of gedeeltelijke Inhoud niet wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, overdragen of verkopen, het gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op andere wijze exploiteren. Wanneer Inhoud op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze Inhoud. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om geen robot, spider of enig ander automatisch middel of manueel proces te gebruiken om de webpagina’s van deze Website of enige Inhoud hiervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BVBA MUST. U verbindt zich ertoe om geen enkel middel, software, noch routine te gebruiken om de behoorlijke werking van deze Website te belemmeren of trachten te belemmeren.

2. Privacybeleid

De persoonsgegevens worden verwerkt door de BVBA MUST, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst (België), Massenetlaan 6, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0430.294.671, in haar hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.

De BVBA MUST verwerkt slechts de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.  

Uw gegevens worden slechts verwerkt door de BVBA MUST om u de diensten te kunnen leveren waarvoor u zich heeft geregistreerd op onze website: de verwerking van uw verzoeken om inlichtingen en/of commentaren over onze producten, de verwerking van uw offerteaanvragen en het uitvoeren van uw bestellingen (fabricatie, levering, installatie). Deze behandeling van uw gegevens gebeurt op basis van de artikelen 6.1, a (uw toestemming) en 6.1, b (uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst) AGV.

 In het geval van bestelling, zal de BVBA MUST slechts uw naam aan de fabrikant USM te Zwitserland communiceren (voor de etikettering van de pakketten). Uw gegevens worden ook overgemaakt aan onze onderaannemer voor de levering en de installatie van de bestelde meubelen. Deze laatste behoudt de gegevens niet na uitvoering van haar opdracht (de leverings- en installatiedocumenten worden teruggegeven aan de BVBA MUST).

 We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, ze te beperken en, in voorkomend geval, de rectificatie van elk fout of incompleet gegeven te vragen. U heeft ook het recht om de wissing van de gegevens te eisen binnen de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 AVG, om bezwaar te maken tegen de verwerking binnen de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 21 AVG en een kopie van uw gegevens te vragen in een  gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden. U kan uw rechten uitoefenen door elke vraag, naargelang uw keuze, te richten per e-mail naar usm.must@skynet.be, per telefoon naar het nummer +32 2 347 03 18, per fax naar het nummer +32 2 343 49 79 of per post naar het adres van de maatschappelijke zetel van de BVBA MUST te 1190 Vorst (België), Massenetlaan 6.

 Uw gegevens worden bewaard gedurende 15 jaar na de uitvoering van uw laatste bestelling.

 U beschikt, conform artikel 77 AVG, over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid als u stelt dat de verwerking van uw persoonsgegevens een schending van de AGV uitmaakt.

 De BVBA MUST heeft de technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te verzekeren : ze zijn slechts toegankelijk op computers en door personen beschikkend over een “login” en paswoorden, en enkel door de personen die moeten beschikken over deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst ; de computers zijn beschermd door antivirus software waaronder een “firewall”.

 Onze website bevat links naar andere websites die niet gehouden noch beheerd worden door de BVBA MUST. Gelieve op te merken dat de BVBA MUST niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de praktijken van deze website inzake de bescherming van het privéleven en dat de hier gestelde regels enkel worden toegepast voor de gegevens verzameld op onze Website.

3. Uitsluitingen van waarborgen

Gelieve kennis te nemen van de volgende belangrijke uitsluitingen van waarborgen.

De producten, aanbiedingen, Inhoud en materiaal op deze Website worden verstrekt « as is » en zonder enige, uitdrukkelijke of impliciete, waarborg. Behalve indien wettelijk verboden, sluiten wij iedere uitdrukkelijke of impliciete waarborg uit, inzonderheid impliciete waarborgen wat betreft verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of de niet-schending van intellectuele eigendom. Noch de BVBA MUST, noch enige van onze licentiegevers, licentienemers, dienstverleners of leveranciers waarborgen dat deze Website of enige functie van deze Website ononderbroken of foutvrij zal functioneren, dat gebreken verbeterd zullen worden of dat deze Website of de servers die deze Website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om ervoor te zorgen dat de informatie die op de Website weergegeven wordt juist is, zijn noch de BVBA MUST, noch onze licentiegevers, licentienemers, dienstverleners of leveranciers verantwoordelijk voor het gebruik of de resultaten van het gebruik van de producten, aanbiedingen en Inhoud van deze Website wat betreft hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of andere. De BVBA MUST is niet verplicht om de Website of de Inhoud te updaten en weigert iedere aansprakelijkheid voor het gebrek aan updating van de Website.

Deze uitsluitingen zijn van toepassing in de ruimste door de wet toegelaten mate.

4. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in (in de ruimste door de wet toegelaten mate) dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook. Indien u ontevreden bent met enig deel van onze website, of niet akkoord gaat met één van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enig verhaal de stopzetting van het gebruik van deze Website.

5. Links naar websites van derden

De BVBA MUST kan verschillende soorten snelkoppelingen voorzien naar websites die, geheel of gedeeltelijk, behoren, gecontroleerd of beheerd worden door derde partijen. De snelkoppelingen naar dergelijke websites van derde partijen zijn enkel en alleen voorzien voor uw comfort en informatie. De inhoud van dergelijke externe websites wordt niet gecontroleerd door de BVBA MUST en indien u beslist om een dergelijke website te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen verantwoordelijkheid. Het feit dat de BVBA MUST een link ter beschikking stelt naar de website van een derde partij impliceert niet dat de BVBA MUST dergelijke website bekrachtigt, goedkeurt of financiert of dat het verbonden is met een dergelijke derde partij. Enige vermelding van producten of diensten van een derde partij is slechts ter uwer comfort en informatie verstrekt en maakt geen bekrachtiging of aanbeveling van dergelijke producten of diensten uit door de BVBA MUST.

Bovendien kunnen websites die geheel of gedeeltelijk aan derde partijen toebehoren of door derde partijen gecontroleerd of beheerd worden snelkoppelingen voorzien naar deze Website. De BVBA MUST heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen invloed in of zeggenschap over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites.

6. Schadevergoeding

U stemt ermee in de BVBA MUST, evenals onze functionarissen, bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, vrijwaren en, indien wij hiervoor kiezen, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten) voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van onze Website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk of het gebruik door enige andere gebruiker van uw internetaccount van enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een persoon of entiteit.

7. Drukfouten

Het is mogelijk date en product of dienst van de BVBA MUST op de Website voorgesteld wordt met een foutieve prijs als gevolg van een type- of drukfout. De BVBA MUST behoudt zich het recht voor om iedere bestelling die geplaatst is op basis van een dergelijke foutieve prijs te annuleren. In het geval dat uw rekening of uw kredietkaart reeds gedebiteerd zou zijn voor het bedrag van dergelijke bestelling, en dat de BVBA MUST de bestelling zou annuleren, zal de BVBA MUST uw rekening of uw kredietkaart crediteren met het bedrag van de bestelling die gebeurd op basis van de foutieve prijs.

8. Territorium

De informatie over en de productaanbiedingen vermeld op de Website zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke vermelding slechts geldig voor de Belgische markt. De BVBA MUST waarborgt niet dat de producten die worden aangeboden op de Website beschikbaar of toepasselijk zijn voor andere landen dan België.

9. Toepasselijk recht en keuze van rechtsforum

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze Website of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden enkel bij rechtbanken te Brussel (België) aanhangig kan worden gemaakt en u stemt in met en onderwerpt zich aan de jurisdictie van deze rechtbanken voor de doeleinden van dergelijke vordering.

10. Diverse bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen benvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en de BVBA MUST met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Deze Website wordt beheerd door de naamloze vennootschap MUST met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Massenetlaan 6 in 1190 Vorst, met KBO nr. 0430.294.671. Indien u enige vraag of bezorgdheid hebt, kan u contact met ons opnemen per e-mail aan usm.must@skynet.be of per post op voormeld adres.