Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna « Algemene Verkoopsvoorwaarden ») zijn van toepassing op alle koopoffertes en aanbiedingen gedaan door de bvba MUST op de website www.must-online.be (of op iedere andere website die raadpleegbaar is op domeinnamen die toebehoren aan de bvba MUST en van waarop de Internetgebruiker doorverwezen wordt naar de website www.must-online.be; hierna de «Website »). Het is hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele voorwaarde die vermeld is op de documenten van de koper aanvaard zijn door de bvba MUST.

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op andere verkopen die gesloten zijn met de bvba MUST buiten het kader van de verkoop op afstand; d.w.z. niet met uitsluitende gebruikmaking van communicatietechnieken op afstand.

2. Definities

De verkoper is de bvba MUST met maatschappelijke zetel gevestigd te Massenetlaan 6 in 1190 Vorst, KBO nr. 0430.294.671.
De consument is een natuurlijke persoon die de goederen die hij koopt van de bvba MUST uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden gebruikt.

3. Aanbiedingen

Onze aanbiedingen en prijzen zijn geldig gedurende de dag van raadpleging van de desbetreffende pagina van de Website, of gedurende de in de catalogus of publicatie in kwestie aangeduide periode. De door de koper geplaatste bestelling is slechts aanvaard na schriftelijke bevestiging van de bvba MUST.

4. Prijzen

Onze prijzen dienen begrepen te worden geleverd in onze kantoren, BTW en iedere andere belasting inbegrepen. De Verzendingskosten zijn ten laste van de koper. De kosten voor verpakking, transport, transportverzekering en, indien van toepassing, douanekosten (collectief aangeduid als « Verzendingskosten ») variëren afhankelijk van de aanbieding, de bestemming van de aankoop en het totale bedrag van de bestelling. De Verzendingskosten zijn aangeduid in uw aankoopsectie voor de bevestiging van de bestelling.

5. Recht om van de bestelling af te zien en voorwaarden voor terugzending van de goederen

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 15 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien voor goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

Dit artikel is uitsluitend van toepassing op consumenten-kopers. De consument-koper kan geen herroepingsrecht uitoefenen wanneer de bestelde goederen vervaardigd zijn volgens de specificaties van de consument of wanneer de goederen een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals bijvoorbeeld de goederen die besteld kunnen worden via de rubriek « Uw Project » van de Website.

De consument-koper die zijn herroepingsrecht uitoefent nadat de levering van de bestelde goederen heeft plaats gevonden, dient deze afdoende verpakt en beschermd terug te sturen op eigen risico en op eigen kosten (Verzendingskosten) naar de maatschappelijke zetel van de bvba MUST per post of door een vervoersfirma van zijn keuze.

De bvba MUST behoudt zich het recht voor om de staat van de terug gezonden goederen te onderzoeken binnen de twee weken volgend op hun ontvangst. Indien de goederen niet beschadigd werden, beschikt de bvba MUST over dertig dagen om de door de consument betaalde sommen terug te betalen, met uitzondering van de terugzendingskosten. In voorkomend geval, indien de goederen beschadigd werden, verliest de consument-koper zijn herroepingsrecht en dient hij de kosten te dragen voor de terugzending van de goederen naar het adres dat hij heeft opgegeven op het ogenblik van zijn bestelling.

Na het verstrijken van de termijn van 15 dagen zullen onze goederen geacht worden aanvaard te zijn zonder enig voorbehoud. Een klacht kan ieder geval nooit een vertraging of uitstel van betaling verantwoorden. Ingeval dat de bvba MUST formeel de gegrondheid van een klacht erkend zou hebben, is zij slechts gehouden tot de vervanging van het gebrekkige (deel van) het goed in kwestie.

6. Eigendomsvoorbehoud en overdracht van risico

De eigendom van de goederen wordt pas overgedragen op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs en van de Verzendingskosten. Ingeval van beslag of ingeval een derde enige andere aanspraak zou laten gelden op de verkochte goederen, is de koper gehouden de bvba MUST hiervan onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. De overdracht van het risico vindt plaats bij de levering van de goederen op de gelijkvloerse verdieping van het leveradres opgegeven door de koper.

7. Betalingsvoorwaarden en -modaliteiten

Betaling dient te gebeuren via het beveiligde betalingssysteem « Paypal » met een kredietkaart of met een bankkaart. Op het ogenblik van de validatie van de bestelling klikt u inderdaad op de knop "Paypal". U zal dan doorverwezen worden naar de website van "Paypal" waar u uw profiel zal moeten registreren om uw betalingsgegevens mee te delen. Uw betalingsgegevens worden dan verwerkt en beschermd door "Paypal" en onderworpen aan het regime van de algemene voorwaarden van "Paypal" (die u kan raadplegen op de website www.paypal.com). Op het ogenblik dat u aldaar uw gegevens valideert, zal het bedrag van uw bestelling gedebiteerd worden van uw kaart. Levering kan pas gebeuren na volledige voorafgaandelijke betaling. Voor meer informatie aangaande het "Paypal" betalingssysteem verzoeken wij u vriendelijk een kijkje t nemen op de website www.paypal.com. De bvba MUST kan niet gehouden worden voor enige schade die veroorzaakt zou zijn door het gebruik van en/of de betaling via Paypal.

8. Levertermijn en annulering van een bestelling

Wij waken er over dat de verkochte goederen geleverd worden binnen de termijn aangeduid in het bericht aan de koper van bevestiging van zijn bestelling (per e-mail). De termijn is echter slechts indicatief en een vertraging in de levering zal in geen geval recht kunnen geven op een annulering van de bestelling. De bvba MUST verbindt zich ertoe de koper te verwittigen van iedere vertraging van de levering die buiten zijn controle is. Indien deze vertraging een termijn van vijftien werkdagen na de initieel opgegeven levertermijn overschrijdt, zal de koper kunnen afzien van de aankoop zonder dat een der partijen een vergoeding verschuldigd is aan de andere indien de koper de bvba MUST binnen de drie werkdagen volgend op het bericht van de vertraging per e-mail inlicht dat hij afziet van de koop. Het totaalbedrag van de aankoop, incl. Verzendingskosten, zal dan binnen de zeven werkdagen terugbetaald worden op de bankrekening van de koper.

9. Risico en klachten

Iedere klacht betreffende de geleverde goederen dient ter kennis gebracht te worden van de bvba MUST binnen de vijf werkdagen volgend op de leverdatum. De klacht dient bezorgd te worden aan de bvba MUST ofwel per aangetekend schrijven aan het adres van haar maatschappelijke zetel, ofwel per fax op nummer 00 32 2 343 49 79, en dient een kopie te bevatten van de verzendingsnota. Na het verstrijken van deze termijn zal geacht worden dat de goederen definitief conform zijn bevonden door de koper en zal geen enkele klacht dienaangaande meer worden aanvaard.

10. Garantie

Het recht op garantie wordt pas verworven op datum van de levering mits betaling van de totale prijs.

De bvba MUST is niet verantwoordelijk voor het feit dat de geleverde goederen niet zouden overeenstemmen met de verwachtingen van de koper. Behoudens uitdrukkelijke vermelding van een langere garantie, genieten alle producten een beperkte garantie gedurende 2 jaar, te rekenen vanaf de leverdatum, tegen ieder conformiteitgebrek dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product. Tussenkomsten ingevolge de garantie kunnen niet leiden tot een verlenging van de garantie. De verplichtingen van de bvba MUST op basis van garantie zijn beperkt tot wat volgt.

Indien een gebrek opduikt en een geldige klacht ontvangen wordt door de bvba MUST tijdens de garantieperiode, zal de bvba MUST, naar haar keuze, (1) de gebrekkige stukken vervangen, (2) het product vervangen door een nieuw product, of (3) de koopprijs terug betalen na aftrek van een bedrag rekening houdend met het gebruik dat de koper reeds heeft kunnen maken van het product sedert de levering ervan. Indien een terugbetaling gebeurt, wordt het product de eigendom van de bvba MUST en dient het haar op eerste verzoek overgedragen te worden.

Deze garantie is niet van toepassing op : (a) iedere schade die (rechtstreeks of onrechtstreeks) veroorzaakt is door een ongeluk, onoplettendheid, een manipulatiefout, verkeerd gebruik, onderhoud en gebruik van materiaal dat niet overeenstemt met de technische specificaties van de NV MUST van de fabrikant, langdurige of onbeschermde opberging of verbonden aan producten die niet geleverd zijn door de bvba MUST ; (b) iedere schade veroorzaakt door een tussenkomst uitgevoerd door ieder ander persoon dan de bvba MUST; (c) iedere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt is door een mechanische, elektronische, elektrische of andere wijziging of transformatie aangebracht aan het product.

11. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de bvba MUST kan enkel ingeroepen worden ingeval van zware of opzettelijke fout. In geen geval kan de bvba MUST aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, een verlies aan omzet of winst, financiële verliezen, verlies van gegevens, verhoging van exploitatiekosten vertragingen en schade aan derden) zelfs indien de bvba MUST ingelicht was van het risico op dergelijke schade.

De aansprakelijkheid van de bvba MUST is in ieder geval beperkt tot de waarde van de bestelling in kwestie..

12. Overmacht

De bvba MUST is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering, de laattijdige uitvoering of de onvolledige uitvoering van haar verplichtingen ingeval van overmacht. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, hebben beide partijen het recht om het niet-uitvoerbaar deel van de overeenkomst, zonder enige schadevergoeding, op te zeggen door de verzending van een aangetekend schrijven.

13. Toepasselijk recht en keuze van rechtsforum

Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw bestelling op www.must-onlin.be of met betrekking tot deze Algemene Verkoopsvoorwaarden enkel bij rechtbanken te Brussel (België) aanhangig kan worden gemaakt en u stemt in met en onderwerpt zich aan de jurisdictie van deze rechtbanken voor de doeleinden van dergelijke vordering.

14. Diverse bepalingen

Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen benvloeden. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en de bvba MUST met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Het gebruik van de Website is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van onze Website.